Vypálený kostel (2018)

Pří­běh fili­ál­ní­ho kos­te­la Boží­ho Těla v Gutech je vprav­dě koša­tý, stej­ně jako nezdol­ná víra a odhod­lá­ní Guca­nů. Pří­běh stro­mu vzpí­na­jí­cí­ho se, k nebe­sům. Vyklí­čil snad již na sklon­ku prv­ní­ho tisí­ci­le­tí z půdy zkrá­pě­né krví našich prv­ních křes­ťan­ských věrozvěs­tů, pak stov­ky let ros­tl, aby polo­žil základ­ní trám pra­staré­ho rou­be­né­ho kos­te­la vzty­če­né­ho již roku 1563. A zde se pou­há dře­vě­ná hmo­ta povy­šu­je do kos­mic­kých sou­vis­los­tí, skr­ze víru lid­ské­ho spo­le­čen­ství se stá­vá vyjá­d­ře­ním tajem­ství Kris­to­va Boho-lid­ské­ho Těla. I přes nebla­hý zánik auten­tic­ké schrán­ky cen­né stav­by, se dnes setká­vá­me s vírou míst­ních, nemé­ně sil­nou jako v době jeho zbu­do­vá­ní. Nyní v háji šumí­cích lis­tů zeje spe­če­ná rána spá­le­niš­tě, avšak Strom Živo­ta – živé Boží Tělo zde dále ros­te ve spo­le­čen­ství Církve a skr­ze­va vzta­hy míří do Věč­nos­ti. Víra vzác­něj­ší než pomí­je­jí­cí zla­to, kte­ré také bývá čiš­tě­no v ohni, a kouř obě­ti zápal­né se tak stá­va­jí vůní Bohu pří­jem­nou – z pope­la povstá­vá nový chrám Ducha. Koře­ny jdou­cí na hlu­bi­nu vyt­nout nelze.

Tra­gic­kou udá­lost lze vní­mat, pohle­dem křes­ťan­ské nadě­je, i jako novou pří­le­ži­tost. Původ­ní bez­má­la pět­setle­tý chrám se výba­vou, jak­ko­li cen­nou, postup­ně zapl­nil k nehnu­tí; nyní sta­ví­me nový, „prázd­ný“, však napl­ně­ný oče­ká­vá­ním. V návr­hu inte­ri­é­ru zno­vu vzty­čo­va­né­ho kos­te­la dává­me Boží­mu Tělu opět kon­krét­ní podo­bu, kdy vnitřek kos­te­la vyja­dřu­je tou­hu lid­ské­ho srd­ce, sna­ží­cí­ho se při­blí­žit Kris­tu a pře­bý­vat v jeho Srd­ci Nej­svě­těj­ším. Tou­hu míst­ních sym­bo­lic­ky pře­ta­vu­je­me ve stav­bu mod­lit­ba­mi nese­nou. Jed­lo­vé trá­mo­ví, spo­jo­va­né kla­sic­kou tech­ni­kou rou­be­ní, dále vidi­tel­ně pro­va­zu­je­me vze­stup­ným prou­dem zla­ta­vých spon, jejichž sklad­ba nejen vyja­dřu­je Kris­tův krá­lov­ský her­me­lí­no­vý plášť, ale pře­de­vším se stá­vá pro­střed­kem bytost­né­ho zapo­je­ní věří­cích do stav­by samot­né, a to for­mou signo­va­né­ho daru. Ze slz žárem roz­ta­ve­né­ho zvo­nu se stá­vá nová nos­ná kost­ra Těla. 

Ústřed­ním moti­vem inte­ri­é­ru je napě­tí mezi hlav­ní­mi prv­ky presby­tá­ře, (tj. uhlo­vě čer­ný obět­ní stůl a oho­ře­lý kříž), repre­zen­tu­jí­cí tíhu naše­ho – k vítěz­ství vybo­jo­va­né­ho – pří­bě­hu a zby­lý svět­lý, odhmot­ně­ný mobi­li­ář na poza­dí jed­lo­vé­ho dře­va, moře­né­ho do svět­le-tep­lé­ho odstí­nu. Tu a tam se mih­ne odlesk mosaz­ných svor­ní­ků či záři­vě barev­ný „stín“ navr­že­ných vit­rá­ží, kte­ré spo­lu s dlaž­bou z míst­ní­ho naze­le­na­lé­ho pís­kov­ce vná­ší do kon­trast­ní čer­no-bílé kom­po­zi­ce pocit tep­lé­ho domo­va, a pře­de­vším dyna­mi­ku života.

Obět­ní stůl, sym­bol Kris­to­vy obě­ti i násled­né­ho vzkří­še­ní, se zde snou­bí s para­le­lou sta­ro­křes­ťan­ské­ho Féni­xe povstá­va­jí­cí­ho z pope­la, kdy na sklad­bu tma­vé hmo­ty fun­du­su uží­vá­me auten­tic­ké oho­ře­lé trá­my z původ­ní stav­by, kte­ré díky pro­lo­že­ní nos­nou mosaz­nou tyčo­vi­nou povzná­ší­me do role zdro­je nové­ho živo­ta míst­ní­ho spo­le­čen­ství. Objekt je pak zavr­šen kamen­nou deskou men­zy z těšín­ské­ho pís­kov­ce s nikou pro ulo­že­ní ostat­ků svět­ců upro­střed. Motiv zápal­né obě­ti, v níž si Hos­po­din od spás­né­ho daro­vá­ní se Syna již neli­bu­je, se tu nahra­zu­je – ve mši sva­té neu­stá­le zpří­to­m­ňo­va­nou – novou smlou­vou Těla a Krve Kris­ta. Jako bývá chrám zalo­žen na kos­tech před­ků, tak se zde dneš­ní věří­cí mohou napo­jo­vat na své koře­ny, kte­rý­mi „se dotý­ka­jí hvězd“.

Dru­hým auten­tic­kým prv­kem zachrá­ně­ným z původ­ní­ho kos­te­la je dře­vě­ný kříž s Kru­ci­fi­xem, kte­rý zázra­kem pře­žil niči­vou výheň v bez­pro­střed­ním sou­sed­ství hoří­cí stav­by. Ten­to arte­fakt nevá­há­me pře­su­nout do inte­ri­é­ru, a to rov­nou na osu čel­ní stě­ny presby­tá­ře, aby se tak stal věč­ným memen­tem původ­ní­ho kos­te­la, však posu­nu­tým do rovi­ny vysly­še­né­ho prou­du odvě­kých nadě­jepl­ných mod­li­teb, daro­va­ných milos­tí a stá­le plat­né­ho vyjá­d­ře­ní Boží­ho Těla jako Kris­ta Vítěz­né­ho – kme­ne pravého.

Zby­lé prv­ky presby­tá­ře se nao­pak vyzna­ču­jí sub­ti­li­tou, svět­los­tí a září, což ve své neza­tí­že­nos­ti ješ­tě posi­lu­je půso­be­ní ústřed­ních objek­tů obě­ti. Obět­ní stůl navíc ori­en­tu­je­me do hloub­ky, což má nazna­čo­vat sdí­le­né účas­ten­ství na boho­služ­bě s naši­mi spo­či­nuvší­mi před­ky i chó­ry při­zva­ných andě­lů a svět­ců. Ten­to kon­cept v hmot­né rovi­ně pod­po­ru­je­me jeho ústřed­ní polo­hou v presby­tá­ři, v rám­ci malé­ho kos­te­la, vel­ko­rysým odstu­pem ostat­ní­ho zaří­ze­ní i lemo­vá­ním sto­lu dlou­hou lavi­cí pro při­slu­hu­jí­cí, vychá­ze­jí­cí z původ­ních lidových.

Ambon, vyjá­d­ře­ní leh­kos­ti i cen­nos­ti daro­va­né­ho Slo­va, ztvár­ňu­je­me moti­vem kří­ží­cích se rámů z mosaz­né tyčo­vi­ny, jež nás mate­ri­á­lo­vě spo­ju­je s obět­ním sto­lem, sedes, sva­tostán­kem i křti­tel­ni­cí, mezi kte­ré vypí­ná­me kože­nou plo­chu opat­ře­nou plát­nem v dané litur­gic­ké bar­vě pro polo­že­ní Písma. Obdob­ně kon­ci­po­va­né a v pozi­ci napro­ti ambo­nu je i sedes pro před­se­da­jí­cí­ho shro­máž­dě­ní, kte­rý je v této polo­ze všem vidi­tel­ný, a záro­veň prak­tic­ky navá­za­ný na minis­t­ran­ty i ústřed­ní objek­ty boho­služ­by. V tva­ro­vá­ní i mate­ri­á­lo­vém pro­ve­de­ní zde vychá­zí­me z raně křes­ťan­ských i stře­do­vě­kých sedes civil­něj­ší­ho výra­zu než poz­děj­ší trů­ny, kte­ré nejsou v závě­rech II. Vati­kán­ské­ho kon­ci­lu i dal­ších sou­čas­ných cír­kev­ních doku­men­tech dopo­ru­čo­vá­ny. V blíz­kos­ti sedes za trá­mem „vítěz­né­ho oblou­ku“ nabí­zí­me polič­ky pro odlo­že­ní potřeb­ných doplň­ků pro kně­ze a ve stej­né polo­ze u ambo­nu pro­stor pro abak a odlo­že­ní litur­gic­kých knih.

Sva­tostá­nek umis­ťu­je­me, nako­lik je to zde mož­né, v sou­la­du s poža­dav­ky II. Vati­kán­ské­ho kon­ci­lu mimo hlav­ní pro­stor kos­te­la – do zákou­tí intim­něj­ší­ho měřít­ka pod kruch­tou, jež umož­ňu­je důvěr­ný vztah s Kris­tem v indi­vi­du­ál­ní mod­lit­bě i spo­leč­né ado­ra­ci. Bude ztvár­něn boha­tě umě­lec­ky zdo­be­nou kovo­vou schrá­nou ve for­mě sty­li­zo­va­né archy úmlu­vy, zavě­še­né ve stře­du stě­ny, s mož­nos­tí ote­vře­ní z boku i čela a odklá­da­cí polič­kou. Objekt je stan­dard­ně uza­my­ka­tel­ný a vyba­ve­ný čer­ve­ným věč­ným svět­lem inte­gro­va­ným do schrány.

Křti­tel­ni­ci, coby vyjá­d­ře­ní křest­ní­ho pra­me­ne, kla­de­me na vidi­tel­né mís­to pra­vé­ho čela „vítěz­né­ho oblou­ku“ jako neu­stá­lou při­po­mín­ku křtu kaž­dé­ho věří­cí­ho. Díky uži­tí sym­bo­lic­ké tro­ji­ce nohou z mosaz­ných tyčí i pís­kov­co­vé měl­ké vany s mosaz­ným poklo­pem křti­tel­ni­ce mate­ri­á­lo­vě spá­jí výše popsa­né ústřed­ní objek­ty litur­gie. Díky sub­til­ní­mu cha­rak­te­ru okol­ní­ho mobi­li­á­ře nabí­zí­me mož­nost vari­a­bil­ní­ho uspo­řá­dá­ní v prů­bě­hu křtů či obřa­du Bílé soboty.

Mís­to pro věří­cí je repre­zen­to­vá­no sou­do­bým pro­střed­kem dře­vě­né židle, kte­rá zajis­tí poho­dl­né běž­né uží­vá­ní i potřeb­nou vari­a­bi­li­tu při slav­nos­tech a zvlášt­ních obřa­dech, vždy při zvý­raz­ně­né pri­o­ri­tě spo­leč­né­ho spo­lusla­ve­ní litur­gie. Upuš­tě­ním od dopo­sud uží­va­ných lavic vyja­dřu­je­me novou éru kos­te­la ve zna­me­ní vol­nos­ti a leh­kos­ti svět­lé­ho pro­sto­ru, a niko­liv návrat k, pro dneš­ní­ho vyš­ší­ho člo­vě­ka, znač­ně nekom­fort­ním a indi­vi­du­a­li­zu­jí­cím „muči­dlům“. Dodr­že­ní poža­do­va­né kapa­ci­ty 60ti míst je, spo­lu s židle­mi na kruchtě, samo­zřej­mos­tí; židle jsou sto­ho­va­tel­né, s mož­nos­tí spřa­že­ní zabra­ňu­jí­cí­mu nechtě­ným posu­nům a vrzá­ní; pro­stor pro odklá­dá­ní zpěv­ní­ků atp. bude řešen závěs­ný­mi tex­til­ní­mi kapsa­mi na opěrkách.

Díky mír­né­mu posu­nu­tí scho­diš­tě na kruch­tu zís­ká­vá­me pod tím­to cen­ný a vhod­ně umís­tě­ný pro­stor pro uza­vře­nou dře­vě­nou zpo­věd­ni­ci s dosta­teč­nou akus­tic­kou izo­la­cí i zajiš­tě­ným prou­dě­ním vzdu­chu. Posun opro­ti původ­ní­mu sta­vu dále zajiš­ťu­je bez­peč­ný výstup na kruch­tu, jeli­kož původ­ní dimen­ze podesty byly znač­ně nevyhovující. 

Do tro­ji­ce oken původ­ních dimen­zí navr­hu­je­me barev­né vit­rá­že, coby pro­stře­dek vne­se­ní stá­le pro­měn­né­ho barev­né­ho prv­ku oži­vu­jí­cí­ho celý inte­ri­ér, kte­rý nahra­dí někdej­ší orna­men­tál­ní výmal­bu a čet­né obra­zy. Aka­de­mic­ký malíř Jan Jemel­ka pojí­má jejich ztvár­ně­ní jako výtvar­ný posun od neza­po­me­nu­tel­né udá­los­ti vypá­le­né rány, přes výmluv­né křes­ťan­ské sym­bo­ly, až po útěš­nou syn­té­zu žhá­řo­va andě­la, křest­ní vody a Kris­to­vy rány v boku, jež nás spasila. 

Ve stře­du vel­ko­ry­se pře­vý­še­né­ho pro­sto­ru pod věží navr­hu­je­me mimo běž­ná stá­ní věří­cích i sezón­ní vyu­ži­tí pro Bet­lém či Boží hrob s posta­va­mi v život­ní veli­kos­ti, jež ve vizu­ál­ním kon­tak­tu se hřbi­to­vem jedi­neč­ným způ­so­bem a živě uka­zu­je zákla­dy křes­ťan­ské víry nejen pra­vi­del­ným návštěv­ní­kům kos­te­la, ale i nezú­čast­ně­ným kolemjdou­cím. Scé­nic­ké figu­ry se mohou stát pro­střed­kem zapo­je­ní míst­ních lido­vých řezbářů.

Kří­žo­vou ces­tu pře­sou­vá­me do exte­ri­é­ru v pod­stře­ší ocho­zu (tzv. sobo­ty), kdy jed­not­li­vá zasta­ve­ní obí­ha­jí celou stav­bu a v kon­tex­tu okol­ní­ho hřbi­to­va nabí­zí auten­tič­těj­ší pro­ží­vá­ní této pobož­nos­ti než v zaži­tém sevře­ní inte­ri­é­ru, navíc pak v jedi­neč­ném spo­je­ní živých účast­ní­ků se zesnu­lý­mi v nadě­ji na vzkří­še­ní – shle­dá­ní se ve věč­né slávě.

Z nezdol­ných koře­nů tedy vyra­šil strom nový, nasa­dil svě­ží lis­to­ví vrouc­ných mod­li­teb, vyra­zil kvě­ty daro­va­ných spon a již při­ná­ší své plo­dy. Neko­neč­ný Kris­tus jako Strom Živo­ta objí­má věr­né spo­le­čen­ství Guca­nů – živou­cí tělo Církve, kte­ré v nezlom­né nadě­ji putu­je do náru­če Kris­ta Vítěz­né­ho. Strom trvá.

auto­ři: Jemel­ka, Marek, Mléčka