Ing. arch. Jiří Marek
auto­ri­zo­va­ný archi­tekt / čís­lo auto­ri­za­ce 3757

1974 naro­zen v Opa­vě
1992 – 1999 FA VUT v Brně
1997 ate­li­ér arch. Čadíl­ka v Brně
2000- peda­gog FA VUT
2005- M2AI.COM

Ing. arch. Jan Mléč­ka, Ph.D. 
auto­ri­zo­va­ný archi­tekt / čís­lo auto­ri­za­ce 3965 

1978 naro­zen v Olo­mou­ci
1997 – 2003 FA VUT v Brně
2001 – 2002 ate­lier orga­nic­kej archi­tek­t­ú­ry DPA, Koši­ce, SK
2004 Jour­dan Mueller PAS, Frank­furt am Main, DE
2005- M2AI.COM
2006- peda­gog FA VUT v Brně