Stodola s podzemím (2018)


Výrob­ní are­ál Vin­ných skle­pů Val­ti­ce a.s pat­ří neod­mys­li­tel­ně k tra­dič­ní val­tic­ké vinař­ské atmo­sfé­ře. V návaz­nos­ti na původ­ní lich­ten­štejn­skou vel­ko­vý­ro­bu vína vzni­ká v 50. letech 20. sto­le­tí moder­ní vinař­ský závod v blíz­kém sou­sed­ství zámec­ké­ho par­ku. Míst­ní­mi i /cyklo/turisty masiv­ně vyu­ží­vá­na spoj­ni­ce his­to­ric­ké­ho Náměs­tí Svo­bo­dy a roman­ti­zu­jí­cí kolo­ná­dy na Reist­ně a dále do Rakous­ka, před­ur­ču­je před­pro­stor závo­du v návaz­nos­ti na his­to­ric­ké roz­ší­ře­ní uli­ce Vinař­ské jako jedi­neč­nou mož­nost vyu­ži­tí širo­kou veřejností.

Stá­va­jí­cí před­pro­stor are­á­lu v šir­ším slo­va smys­lu, vyme­ze­ný na stra­ně jed­né výraz­nou line­ár­ní hmo­tou výrob­ní­ho a admi­nis­tra­tiv­ní­ho pro­vo­zu v tra­dič­ním tva­ro­slo­ví a na stra­ně dru­hé půvab­nou srost­li­ci původ­ních skle­pů, nyní z čás­ti pře­sta­vě­ných na objek­ty indi­vi­du­ál­ní­ho byd­le­ní, pen­zi­o­nů či dal­ších drob­ných komerč­ních pro­vo­zů, trpí znač­nou pro­sto­ro­vou i ploš­nou frag­men­ta­ci. Těžiš­tě pomy­sl­né­ho náměs­tí tvo­ří zpev­ně­ná plo­cha vyvý­še­né­ho par­ko­viš­tě, pře­chá­ze­jí­cí ve výraz­ném terén­ním zlo­mu v suchou retenč­ní nádrž. Domi­nant­ní kovo­vý plot s podezdív­kou,
oddě­lu­jí­cí pozem­ky závo­du s tech­no­lo­gic­kým záze­mím his­to­ric­ké čis­tič­ky odpad­ních vod od veřej­ných ploch, dále por­cu­je jedi­neč­nou pro­sto­ro­vou situ­a­ci. Hlav­ním pro­sto­ro­vým akcen­tem se tak stá­vá nevel­ký objekt původ­ní závod­ní vrát­ni­ce, v sou­čas­nos­ti slou­ží­cí mimo pří­stup do závo­du i jako sezón­ní pro­dej sudo­vé­ho vína či burčáku.

Návrh pod­ni­ko­vé pro­dej­ny a degustač­ní­ho skle­pa Vin­ných skle­pů Val­ti­ce a.s. plně respek­tu­je jedi­neč­nost mís­ta i spe­ci­fi­ka Led­nic­ko — val­tic­ké­ho are­á­lu. Sty­li­za­ce do podo­by „vinař­ské stodo­ly“ umož­ňu­je umís­tit pro­sto­ro­vě i pro­voz­ně nároč­nou funk­ci do tra­dič­ní­ho obje­mu hos­po­dář­ské­ho záze­mí zám­ku, cha­rak­te­ris­tic­ké­ho hori­zon­tál­ní hmo­tou s ver­ti­kál­ní­mi akcen­ty vstu­pů a pře­vý­še­né sed­lo­vé stře­chy ve sklo­nu v mís­tě obvyk­lém. Umís­tě­ní a ori­en­ta­ce pod­ni­ko­vé pro­dej­ny cit­li­vým způ­so­bem dotvá­ří výše zmí­ně­nou situ­a­ci a napra­vu­je dotče­ná nega­ti­va, daná pře­kot­ným his­to­ric­kým vývo­jem v dru­hé pol. 20. století.

Samot­ný před­pro­stor závo­du je v návaz­nos­ti na „vinař­ské náměs­tí“ čle­něn do tři vzá­jem­ně pro­vá­za­ných funkč­ních cel­ků. Smě­rem k měst­ské­mu cen­t­ru a zámec­ké­mu par­ku se are­ál ote­ví­rá pří­rod­ně — kra­ji­nář­skou par­ko­vou úpra­vou, kte­rá orga­nic­ky pře­chá­zí ve vlast­ní objem archi­tek­tu­ry, jak je pro Led­nic­ko — val­tic­ký are­ál cha­rak­te­ris­tic­ké. Dláž­dě­ná plo­cha vinař­ské­ho náměs­tí ve stře­du s výraz­ným akcen­tem fon­tá­ny a vzrost­lé zele­ně, posky­tu­jí­cí návštěvníkům/turistům/cyklistům potřeb­ný stín i mís­to k odpo­čin­ku, pře­chá­zí objek­tem his­to­ric­ké vrát­ni­ce v nově vysá­ze­ný vino­hrad, kte­rý celý are­ál i okol­ní zástav­bu při­ro­ze­ně začle­ňu­je do měk­ké­ho sva­hu Reist­ny. Park, náměs­tí i vino­hrad, byť v napros­té vět­ši­ně leží na pozem­cích Vin­ných skle­pů Val­ti­ce a.s. jsou vel­ko­ry­se poskyt­nu­ty k uži­tí širo­kou veřejností.

„Vinař­ská sto­do­la“ ve své nad­zem­ní čás­ti nabí­zí sty­li­zo­va­nou pod­ni­ko­vou pro­dej­nu s cha­rak­te­ris­tic­ký­mi zdě­ný­mi archiv­ní­mi vin­ný­mi boxy. Do kro­vu ote­vře­ný pro­stor umož­ňu­je v inte­ri­é­ru vysta­vit celou řadu cen­ných his­to­ric­kých frag­men­tů — např. his­to­ric­ký vin­ný lis ze zámec­ké­ho skle­pa, jež ve stá­va­jí­cích pod­mín­kách, ata­ko­ván vlh­kos­ti, znač­ně strá­dá. Pod­zem­ní část pod­ni­ko­vé pro­dej­ny, pří­stup­ná po monu­men­tál­ním baro­ki­zu­jí­cím toči­tém scho­diš­ti, je ve svém inte­ri­é­ro­vém vyzně­ní his­to­ric­ké­ho rež­né­ho zdi­va věno­vá­na pro­vo­zu degustač­ní­ho skle­pa a cen­t­rál­ní rotun­dy s nezbyt­ným záze­mím pro pod­zem­ní i nad­zem­ní část objek­tů. Line­ár­ní pod­zem­ní pro­po­je­ní se stá­va­jí­cí budo­vou zno­vu­ob­je­vu­je vstup do Kří­žo­vé­ho skle­pa v tra­dič­ním his­to­ric­kém sché­ma­tu mimo nut­nost prů­cho­du sou­do­bý­mi skla­do­vý­mi a výrob­ní­mi pro­sto­ry závodu.


Pod­ni­ko­vá pro­dej­na jako „vinař­ská sto­do­la“ ve své pokor­né a kon­zer­va­tiv­ní archi­tek­tu­ře zno­vu­ob­je­vu­je půvab tra­dič­ní­ho tva­ro­slo­ví i kom­po­zič­ních prin­ci­pů a jedi­neč­ným způ­so­bem tak vytvá­ří půvab­né mís­to, vyhle­dá­va­né míst­ní­mi i turisty.


auto­ři: Marek, Mléčka