Tři domy (2018)

Řeše­né úze­mí se nachá­zí při západ­ním okra­ji obce v mír­ném sever­ním sva­hu pří­mo vstříc vel­ko­le­pé­mu pano­ra­ma­tu luleč­ské­ho kos­te­la sv. Mar­ti­na. Pří­stup­ná je po pozem­cích sta­veb­ní­ka podél míst­ní vodo­te­če Luš­tí­nek ze zpev­ně­né pozem­ní komu­ni­ka­ce. Par­ce­la se nachá­zí v zasta­vě­ném úze­mí obce na roz­vo­jo­vých plo­chách byd­le­ní ven­kov­ské­ho typu.

Základ­ním výcho­dis­kem pro návrh rodin­né­ho domu man­že­lů Ryšáv­ko­vých se stal míst­ní kon­text tra­dič­ní zástav­by v cha­rak­te­ris­tic­kých podél­ných pro­por­cích. Terén­ní kon­fi­gu­ra­ce spo­lu s vel­ko­rysým sta­veb­ním pro­gra­mem roz­čle­ni­la objekt do tří vzá­jem­ně pro­po­je­ných hmot ven­kov­ských sta­ve­ní s čer­ve­nou sed­lo­vou stře­chou. Nástup­ní objekt kry­té­ho par­ko­vá­ní s díl­nou pro­po­ju­je spo­leč­né byd­le­ní dvou gene­ra­cí do jed­no­ho orga­nic­ké­ho celku. 

Tra­dič­ní umís­tě­ní objek­tu po vrs­tev­ni­ci vyu­ží­vá výš­ko­vé­ho roz­dí­lu par­ce­ly k maxi­mál­ní­mu zapo­je­ní do cha­rak­te­ris­tic­ké míst­ní situ­a­ce. Byt pra­ro­di­čů spo­lu s gará­že­mi je na úrov­ni 1PP pro­po­jen se sute­ré­nem bytu dětí. Byt dětí je dále roz­čle­něn do dvou pro­vá­za­ných obje­mů, část sever­ní —  bliž­ší pří­stu­po­vé ces­tě — je věno­vá­na spo­le­čen­ským pro­sto­rům domác­nos­ti, sou­kro­mé pro­sto­ry jed­not­li­vých čle­nů jsou situ­o­vá­ny již­ně v nava­zu­jí­cím obje­mu smě­rem do pri­vát­ní zahra­dy. Hygi­e­nic­ké a tech­nic­ké pro­vo­zy jsou situ­o­vá­ny do stře­du dis­po­zi­ce. Vzá­jem­ná pozi­ce jed­not­li­vých čás­tí objek­tu umož­ňu­je boha­té pro­svět­le­ní a pro­slu­ně­ní v prů­bě­hu celé­ho roku s ohle­dem na mini­ma­li­za­ci pře­hří­vá­ní v let­ních měsí­cích exte­ri­é­ro­vý­mi stí­ní­cí­mi prvky.

Rea­li­za­ce objek­tu umož­ňu­je vyu­ži­tí tra­dič­ních sta­veb­ních tech­no­lo­gií a postu­pů v maxi­mál­ním mož­ném roz­sa­hu. Navr­že­né roz­po­ny spo­lu s s jed­no­pod­laž­ně čle­ně­ným obje­mem vč. zalo­že­ní na zákla­do­vých pasech umož­ňu­je snad­né pro­vá­dě­ní objek­tu s pozi­tiv­ním dopa­dem na kva­li­tu pro­vá­dě­ní i rozpočet.

Zalo­že­ní vč. spod­ní stav­by je uva­žo­vá­no z vodo­sta­veb­né­ho beto­nu, obvo­do­vé zdi­vo hor­ní stav­by z tepel­ně izo­lač­ních cihel­ných blo­ků tl. 500mm. Vnitř­ní dělí­cí kon­struk­ce jsou rov­něž uva­žo­vá­ny z kera­mic­ké­ho stře­pu. Kro­vo­vá sou­sta­va vč. nos­né kon­struk­ce stro­pu je ham­bál­ko­vá, pod­krov­ní pro­stor je vyu­ží­ván jako tech­no­lo­gic­ké záze­mí pro solár­ní ohřev, popř. foto­vol­taic­ké tech­no­lo­gie. Vnitř­ní omít­ky jsou kom­bi­na­cí jed­no­vrs­tvých sád­ro­vých omí­tek s prv­ky vestav­né­ho inte­ri­é­ru. Vněj­ší omít­ky jsou struk­tu­ro­va­né, stří­ka­né, v základ­ní bílé barev­nos­ti. Prů­běž­ná hori­zon­tál­ní řím­sa je tvo­ře­na pís­kov­co­vým obkla­dem v ryt­mi­zu­jí­cí sklad­bě, kon­krét­ní kla­deč­ský plán bude upřes­něn poz­dě­ji. Střeš­ní kry­ti­na je tvo­ře­na kera­mic­kou pále­nou taš­kou v pří­rod­ním cihel­ném odstí­nu vč. doplň­ků, klem­píř­ské prv­ky budou pro­ve­de­ny v mědi. Veš­ke­ré mate­ri­á­ly, barev­nos­ti i tech­no­lo­gic­ké postu­py budou upřes­ně­ny v dal­ších stup­ních doku­men­ta­ce, popř. na zákla­dě vzor­ko­vá­ní před­lo­že­né­ho zho­to­vi­te­lem stavby.

 auto­ři: Marek, Mléčka