Studovna na Přírodě (2019)

Nová budo­va pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci byla dokon­če­na před dese­ti lety. Nave­nek i uvnitř se pre­zen­tu­je přís­nou raci­o­na­li­tou, umoc­ně­nou zvo­le­ným mate­ri­á­lo­vým řeše­ním. Zatím­co vněj­ší plášť z tma­vé­ho kamen­né­ho obkla­du leh­kos­ti a pomy­sl­né transpa­rent­nos­ti dosa­hu­je vyso­kým leskem, vnitř­ní pro­sto­ry objek­tu jsou cha­rak­te­ris­tic­ké vyso­kým podí­lem bílé bar­vy s akcen­ty skla, pohle­do­vé­ho beto­nu a gra­fic­ké­ho orna­men­tu. Vše je na úrov­ni kon­cep­tu pod­ří­ze­no přís­né­mu rastru, kte­rý však v kon­krét­ních detai­lech či pro­sto­rech na úrov­ni jed­not­li­vých míst­nos­tí dosa­hu­je svých limitů.

Stá­va­jí­cí pro­stor stu­dov­ny — původ­ně počí­ta­čo­vé míst­nos­ti — není v sou­čas­nos­ti inte­ri­é­ro­vě řešen. Prů­cho­zí dis­po­zi­ce s ote­vře­ným pro­sto­rem, vyme­ze­ným výhrad­ně tvr­dý­mi odra­zi­vý­mi mate­ri­á­ly (beto­no­vý strop, viny­lo­vá pod­la­ha, vyso­ký podíl skle­ně­ných ploch a HPL vestav­né­ho mobi­li­á­ře) vytvá­ří spo­lu s dlou­hý­mi sesta­va­mi uni­ver­zál­ních pra­cov­ních sto­lů (lami­no, kov) akus­tic­ky i pro­voz­ně nevy­ho­vu­jí­cí atmo­sfé­ru, sto­jí­cí v kon­tras­tu k pod­sta­tě uva­žo­va­né­ho funkč­ní­ho řeše­ní studovny.

Cílem návr­hu je co nejed­no­du­ší for­mou ome­zit výraz­ný akus­tic­ký dis­kom­fort, nega­tiv­ní dopa­dy prů­cho­zí dis­po­zi­ce a nabíd­nout šká­lo­va­tel­nou sesta­vu indi­vi­du­ál­ní­ho samostudia.

Kon­cept řeše­ní pře­ná­ší do uni­ver­zál­ní­ho raci­o­nál­ní­ho pro­sto­ro­vé­ho rastru cha­rak­te­ris­tic­kou sti­mu­lač­ní zku­še­nost par­te­ru lesa/sadu ve for­mě akus­tic­kých para­vá­nů. Jejich geo­me­t­ric­ká for­ma vychá­zí z mate­ma­tic­ké posloup­nos­ti obec­ně dob­ře zná­mé Fibo­nacci­ho zla­té spirály/posloupnosti, roz­lo­že­né na jed­not­li­vé kru­ho­vé výse­če. Tyto ve vzá­jem­né kom­bi­na­ci umož­ňu­jí gra­do­vat míru akus­tic­ké­ho útlu­mu i pro­sto­ro­vé­ho oddě­le­ní. RAW cha­rak­ter panen­ské kor­ko­vé kůry vněj­ší­ho pláš­tě (roz­ptyl) v kon­tras­tu s akus­tic­kou kor­ko­vou vnitř­ní plo­chou (pohl­ce­ní) umoc­ňu­je pro­sto­ro­vý vjem VENKU/UVNITŘ.

Podob­ný prin­cip demon­tá­že geo­me­t­ric­ké for­my na základ­ní ele­men­ty je ve funkč­ním význa­mu uplat­něn i při samot­ném řeše­ní pro­sto­ru stu­dov­ny. Uni­ver­zál­ní pra­cov­ní sto­ly jsou pomy­sl­ně na úrov­ni kon­cep­tu roz­lo­že­ny na indi­vi­du­ál­ní mís­ta základ­ní pra­cov­ní plo­chy s židlí. Ten­to pří­stup umož­ňu­je při opě­tov­ném sesta­vo­vá­ní prak­tic­ky neo­me­ze­ně vari­o­vat pro­mě­nu stu­dij­ních pro­sto­ro­vých potřeb dle aktu­ál­ních požadavků.

Cel­ko­vá sesta­va para­vá­nů a pra­cov­ních míst je dopro­vo­ze­na nefor­mál­ním rela­xač­ním mobi­li­á­řem, lokál­ně injek­to­va­ným do neu­ral­gic­kých míst živé­ho orga­nis­mu stu­dov­ny. Mož­nost dopl­ně­ní výsled­né­ho řeše­ní suku­lent­ní zele­ní (panen­ská kor­ko­vá kůra, zavě­še­né insta­la­ce) pod­po­ru­je cel­ko­vý pří­ro­do-věd­ný záměr.

Auto­ři: Marek, Mléčka