Hanácké nebe (2020)

Social Distan­ce Cele­brati­on při­ná­ší na olo­mouc­ké Dol­ní náměs­tí novo­do­bý sym­bol spo­leč­né­ho vítěz­ství nad koro­na­vi­ro­vou náka­zou. V těs­ném sou­sed­ství his­to­ric­ké­ho moro­vé­ho slou­pu vytvá­ří pro­sto­rou sesta­vu ver­ti­kál­ních prv­ků, kte­ré mimo sym­bo­lic­ký pře­sah svý­mi roz­mě­ry defi­nu­jí soci­ál­ní odstup, cha­rak­te­ris­tic­ký pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mii. Jed­not­li­vé pro­stor­vé prv­ky tak      vytvá­ře­jí indi­vi­du­ál­ní ato­mi­zo­va­né mik­ro­svě­ty se spe­fi­cic­kým posu­nu­tým sub­jek­tiv­ním vní­má­mím, zasta­ve­ním a úva­hách o kva­li­tě a hod­no­tách vlast­ní­ho živo­ta. Vynu­ce­né ome­ze­ní soci­ál­ní inter­ak­ce je v kon­tex­tu kon­krét­ní situ­a­ce dopro­vá­ze­no mož­nos­tí pro­sto­ro­vé medi­ta­ce sta­tic­ké­ho his­to­ric­ké­ho moro­vé­ho slou­pu a dyna­mic­ké pro­mě­ny nebe. 

“Pře­mýš­lím, zda má smy­sl hovo­řit o něčem, co je zřej­mé — domní­vám se, že niko­liv. Pro­to nebu­du hovo­řit tady o této věci, kte­rá zde vznik­la, ale spí­še o jejím kon­tex­tu. Moro­vý sloup [insta­la­ce na Dol­ním náměs­tí se nachá­zí v těs­né blíz­kos­ti Mari­án­ské­ho slou­pu, pozn. MM] jsme jako Olo­mou­ča­né posta­vi­li před třista lety, sko­ro na rok přes­ně. Není to při­po­mín­ka obě­tem moro­vé rány, ale ten sloup tady vzni­kl z osla­vy, z rados­ti, z vděč­nos­ti, že rána pomi­nu­la. Lidé měli radost a vyjá­d­ři­li ji tím­to způ­so­bem. A podob­ná situ­a­ce je v řadě olo­mouc­kých kos­te­lů, kolem kte­rých cho­dí­me, kdy těž­ké barok­ní nebe sestu­pu­je ve své úžas­né barok­ní vel­ko­ry­sos­ti jako­by na zem.

A prá­vě v tom­to mís­tě na Dol­ním náměs­tí, upro­střed vše­ho, kde pro­chá­zí­me, máme podob­nou mož­nost a podob­nou zku­še­nost, kdy může­me zpo­ma­lit nebo se zasta­vit, sed­nout si a leh­nout si a dívat se na nebe, dívat se na sloup a o ničem nepře­mýš­let, a nebo pře­mýš­let o všem: o rados­ti, o boles­ti, ale hlav­ně o nadě­ji, kte­rá nás spo­ju­je napříč staletími.

Já věřím, že to nebe zrov­na v tuhle chví­li se tady ote­ví­rá. Pojď­me se ho spo­leč­ně dotknout. 

Jan Mléč­ka za auto­ry insta­la­ce (Tomáš Borek, Voj­těch Jemel­ka, Jan Mléč­ka). Před­ne­se­no v rám­ci ver­ni­sá­že 3. 7. 2021 na olo­mouc­kém Dol­ním náměstí.

„V prů­bě­hu karan­tén­ních opat­ře­ní jsme uva­žo­va­li nad tím, jak může­me jako uměl­ci rea­go­vat na stá­va­jí­cí situ­a­ci, jak může­me kre­a­tiv­ně při­spět k tomu, že mezi lid­mi má být udr­žo­vá­na spo­le­čen­ská distan­ce. Tato insta­la­ce je jed­ním z výsled­ků našich úvah,“ uve­dl ředi­tel pořa­da­tel­ské­ho Diva­dla na cuc­ky, Jan Žůrek.

Social Distan­ce Cele­brati­on při­ná­ší na olo­mouc­ké Dol­ní náměs­tí novo­do­bý sym­bol spo­leč­né­ho vítěz­ství nad koro­na­vi­ro­vou náka­zou. V těs­ném sou­sed­ství his­to­ric­ké­ho moro­vé­ho slou­pu vytvá­ří pro­sto­ro­vou sesta­vu ver­ti­kál­ních prv­ků, kte­ré mimo sym­bo­lic­ký pře­sah svý­mi roz­mě­ry defi­nu­jí soci­ál­ní odstup, cha­rak­te­ris­tic­ký pro dozní­va­jí­cí pandemii.

„Jed­not­li­vé pro­sto­ro­vé objek­ty vytvá­ře­jí indi­vi­du­ál­ní ato­mi­zo­va­né mik­ro­svě­ty se spe­ci­fic­kým posu­nu­tým sub­jek­tiv­ním vní­má­ním, zasta­ve­ním a úva­hách o kva­li­tě a hod­no­tách vlast­ní­ho živo­ta,“ vysvět­li­la kurá­tor­ka Moni­ka Beko­vá. „Vynu­ce­né ome­ze­ní soci­ál­ní inter­ak­ce je v kon­tex­tu kon­krét­ní situ­a­ce dopro­vá­ze­no mož­nos­tí pro­sto­ro­vé medi­ta­ce sta­tic­ké­ho his­to­ric­ké­ho moro­vé­ho slou­pu a dyna­mic­ké pro­mě­ny nebe,“ doda­la Beková. 

(tis­ko­vá zpráva)

Social Distan­ce Cele­brati­on
Gale­rie XY 3. — 15. 7. 2020
kurá­tor­ka: Moni­ka Beková