Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP Olomouc.

Vstup­ní objekt do are­á­lu Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci pro­po­ju­je v plat­for­mě aka­de­mic­ké­ho fóra pro­gre­siv­ní vzdě­lá­va­cí pří­stu­py se špič­ko­vým výzku­mem. Jed­no­du­chý, ote­vře­ný pro­stor kolem vnitř­ní­ho poby­to­vé­ho atria pod­po­ru­je mul­ti­o­bo­ro­vou spo­lu­prá­ci v malých až střed­ních pra­cov­ních sku­pi­nách a týmech při zajiš­tě­ní potřeb­né míry sou­kro­mí. Pře­nos­né mobi­li­á­řo­vé prv­ky nabí­ze­jí svo­bod­né šká­lo­vá­ní sdí­le­né zku­še­nos­ti i oddychu ve vnitř­ních i vněj­ších pro­sto­rech. Nově navr­že­né kon­struk­ce v modu­lo­vé skla­deb­nos­ti původ­ní­ho rastru mon­to­va­né­ho ske­le­tu respek­tu­jí exis­tu­jí­cí vzrostlou zeleň a ve vzá­jem­ném dia­lo­gu nabí­ze­jí pro­měn­li­vý cha­rak­ter vnitř­ních pro­stor ve vzta­hu ke vklá­da­né funk­ci. Spo­lu s inte­li­gent­ním sys­té­mem stí­ně­ní a říze­ní vnitř­ní­ho pro­stře­dí objekt demon­stru­je ide­á­ly pří­ro­do­ved­né­ho pozná­ní a trva­le udr­ži­tel­né­ho sta­vi­tel­ství. Zapo­je­ní stá­va­jí­cí i nově narůs­ta­jí­cí zele­ně spo­leč­ně s mož­nos­tí příč­né­ho pro­větrá­vá­ní do pro­sto­ru atria s vod­ním prv­kem do budouc­na nabí­zí pří­le­ži­tos­ti pro dal­ší sni­žo­vá­ní pro­voz­ních nákla­dů a posí­le­ní nezá­vis­los­ti stav­by na uži­tých tech­no­lo­gi­ích. Dyna­mic­ký pro­měn­li­vý vněj­ší výraz objek­tu v závis­los­ti na den­ním osvět­le­ní a roč­ní době tak odrá­ží jeho vnitř­ní pro­voz­ní i funčk­ní poten­ci­ál ve vzta­hu k sou­čas­né­mu i budou­cí­mu poznání.

Objekt je pomy­sl­nou obou­směr­nou bra­nou. Sty­li­zo­va­ná stoa uvá­dí hlav­ní pěší are­á­lo­vý bul­vár zastře­še­ným veřej­ným pro­sto­rem, audi­to­ri­um je pak pří­le­ži­tos­tí k pre­zen­ta­ci výstu­pů vědec­ké i výzkum­né prá­ce odbor­né i širo­ké veřej­nos­ti. Stav­ba se tak stá­vá per­so­ni­fi­ka­cí základ­ních aka­de­mic­kých prin­ci­pů — ote­vře­nos­ti, svo­bo­dy, růz­no­ro­do­sti v nej­šir­ším slo­va smys­lu, rozu­mu a vzá­jem­né úcty.

Auto­ři: Mléč­ka, Marek
Foto­gra­fie: Zde­něk Porcal