Hřbitovní zeď (2015)

Oplo­ce­ní a roz­ší­ře­ní obec­ní­ho hřbi­to­va. Hřbi­tov jako inte­ri­ér. Transcen­den­tál­ní prů­hled míst­ním sní­že­ním hřbi­tov­ní zdi do sou­se­dí­cí kom­po­zi­ce “jazér­ka” a meruň­ko­vé­ho sadu. Tro­ji­ce bran jako objek­ty. Sochař­ská spo­lu­prá­ce MgA. Peter Demek. Pro­jekt pro pro­ve­de­ní stav­by 2010.

auto­ři: Demek, Marek, Mléč­ka
foto­gra­fie: Zde­něk Porcal