Termály (2016)

Nava­zu­jí­cí péče reha­bi­li­tač­ních pro­vo­zů s vyu­ži­tím ter­mál­ní vody pro Jiho­mo­raský kraj

auto­ři: Marek, Mléčka