Administrativa Romill (2007)

Adap­ta­ce a dostav­ba admi­nis­tra­tiv­ně-výrob­ní­ho are­á­lu v Brně. Pro ROmILL s.r.o., rea­li­za­ce 2007. Sochař­ská insta­la­ce MgA. Peter Demek

auto­ři: Glos, Marek, Mléč­ka
foto umě­lec­ké dílo: Zde­něk Porcal