Plecháč (2012)

Návrh rodin­né­ho domu je situ­o­ván v roz­vol­ně­né zástav­bě indi­vi­du­ál­ní­ho byd­le­ní stra­nou cen­t­ra měst­ké čás­ti Pra­hy 11 — Újez­du nad Lesy. Sta­veb­ní par­ce­la, původ­ně zahra­dou, je ori­en­to­vá­na seve­ro­již­ním smě­rem, při již­ní stra­ně při­lé­há na míst­ní obsluž­nou komunikaci.

Kon­cept obyt­né­ho pro­sto­ru, pro­rost­lé­ho zele­ní jsme na nevel­ké par­ce­le roz­ved­li do sesta­vy vzá­jem­ně pro­po­je­ných line­ár­ních objek­tů, kte­ré svým čle­ně­ním i postup­nou gra­da­cí vnějšího/vnitřního pro­sto­ru nej­lé­pe odpo­ví­da­jí při­ro­ze­ným potře­bám obou inves­to­rů. Sesta­va zele­ných vnitř­ních atrií pri­vát­ní i spo­le­čen­ské čás­ti orga­nic­ky vrůs­tá do line­ár­ně řaze­né dis­po­zi­ce a svou pova­hou posky­tu­je opti­mál­ní míru lid­ské­ho měřít­ka, sou­kro­mí i potřeb­né­ho setká­vá­ní. Těžiš­těm řeše­ní se stá­vá spo­leč­ný, vel­ko­rysý obyt­ný pro­stor s vaz­bou na jídel­nu s kuchyní.

Jed­no­du­chý, jed­no­pod­laž­ní objekt se nave­nek pro­je­vu­je poko­rou a nená­sil­nou ele­gan­cí čis­tých ploch, ukon­če­ných zalo­me­nou kuli­sou pul­to­vých střech. Intro­vert­ní řeše­ní rezig­nu­je na vul­gár­ní vněj­ší oká­za­lost a v maxi­mál­ní mož­né míře kla­de důraz na kva­li­tu vnitř­ní­ho inte­ri­é­ro­vé­ho i exte­ri­é­ro­vé­ho prostoru.

Dům pro­růs­ta­jí­cí zahra­dou, zahra­da pro­růs­ta­jí­cí domem. 

auto­ři: Marek, Mléčka