Administrativa obrácená do sebe (2013)

Admi­nis­tra­tiv­ní budo­va v are­á­lu býva­lé­ho Inte­ri­é­ru Ŕíča­ny. Nevel­ký objekt se nave­nek svou kom­pakt­ní nečle­ně­nou hmo­tou začle­ňu­je do sou­sed­ství vel­kých výrob­ních hal, vnitř­ní pro­stor pak vytvá­ří mož­nost defi­ni­ce vlast­ní­ho exte­ri­é­ru i měřítka. 

auto­ři: Marek, Mléčka