Plastika v secesním paláci (2014)

Spá­le­ná 14, Pra­ha. Adap­ta­ce stá­va­jí­cích pro­stor v budo­vě někdej­ší Prv­ní čes­ké vzá­jem­né pojiš­ťov­ny ve na pro­voz kli­ni­ky plas­tic­ká chi­rur­gie. Dia­log repre­zen­ta­tiv­ních his­to­ric­kých inte­ri­é­rů a sve­ží sou­do­bé funk­ce v tri­a­lo­gu pří­rod­ní­ho dře­va, bílé a zlaté. 

auto­ři: Marek, Mléčka