Kostel Tří Králů (2011)

Dopl­ně­ní stá­va­jí­cí litur­gic­ké úpra­vy kos­tel sv. Tří krá­lů. Syme­t­ric­ky kom­po­no­va­ná při­po­mín­ka zla­té­ho oltář­ní­ho triptychu s ústřed­ním moti­vem původ­ní­ho oltář­ní­ho obra­zu pří­cho­du mudr­ců, uza­vře­ná po stra­nách pro­ces­ním kří­žem a svatostánkem.

auto­ři: Demek, Mléčka