Kostel mezi paneláky (2014)

Křes­ťan­ský kos­tel je nedíl­nou sou­čás­tí naší více než tisí­ci­le­té kon­ti­nu­i­ty. Svým vněj­ším pro­je­vem antro­po­mor­fi­zu­je spo­le­čen­ské pro­mě­ny i dějin­né zvra­ty. Stal se inte­grál­ní sou­čás­tí naší život­ní zku­še­nos­ti v pro­sto­ru i čase.

Stá­le čas­tě­ji zazní­va­jí odbor­né hla­sy hovo­ří­cí o kri­zi Evro­py jako o kri­zi vlast­ní iden­ti­ty, ztrá­tě schop­nos­ti ptát se po smys­lu budou­cí­ho smě­řo­vá­ní i smys­lu vlast­ní pří­tom­né exis­ten­ce. Reduk­ce časo­vé danos­ti na ome­ze­ný rámec vlast­ní fyzic­ké exis­ten­ce upí­rá člo­vě­ku schop­nost poklá­dat otáz­ky a zno­vu a zno­vu na ně hle­dat odpo­vě­di, dota­zo­vat se po půvo­du a pod­sta­tě věcí. Bez­sta­rost­nost vyko­ře­ně­né ple­vy hna­né větrem se může jevit eufo­ri­zu­jí­cí měrou vol­nos­ti a svo­bo­dy, zna­me­ná však rezig­na­ci na aktiv­ní spo­lu­tvor­bu gene­rač­ní­ho směřování.

Fran­ti­šek X. Halaš se ve své před­náš­ce „Seku­la­ri­za­ce a ztrá­ta his­to­ric­ké pamě­ti“ zamýš­lí nad ros­tou­cí bari­é­rou mezi spo­leč­nos­tí a kos­te­lem s pří­cho­dem nových gene­ra­cí. „Ocit­nou-‑li se totiž naši, zejmé­na mla­dí sou­čas­ní­ci před památ­ka­mi, zvy­ky či sym­bo­ly křes­ťan­ské minu­los­ti své země, čas­to vůbec nechá­pou to, co bylo jejich před­kům zná­mo tak důvěr­ně, že si bez toho vůbec nedo­ká­za­li před­sta­vit svůj život.“ „Lze si dob­ře před­sta­vit, že kdy­by ten­to pro­ces pokra­čo­val, mohl by vyús­tit do sta­vu, při němž by pro celé náro­dy, tvo­ře­né potom­ky křes­ťa­nů prv­ních dvou tisí­ci­le­tí, byl smy­sl a účel kos­te­lů a chrá­mů zdo­be­ných kří­ži na věžích obdob­nou záha­dou, jako pro stře­do­vě­ké­ho Egyp­ťa­na, jenž dáv­no ztra­til schop­nost čet­by hie­ro­gly­fů, byly pyra­mi­dy či skal­ní chrá­my zbu­do­va­né faraóny.“ 

Jak­ko­liv se nám výše uve­de­ný vývoj v aktu­ál­ním pohle­du může jevit nad­sa­ze­ným, ros­tou­cí počet návštěv­ní­ků kos­te­lů, kte­ří potře­bu­jí prů­vod­ce, aby byli schop­ni poro­zu­mět základ­ním význa­mo­vým danos­tem, uka­zu­je na sílí­cí feno­mén „cizích“ kos­te­lů, k nimž spo­leč­nost nepou­tá jiný vztah, než ochra­na kul­tur­ní­ho dědic­tví. Potře­ba revi­do­vat pro­stor a for­mu kos­te­la tak, aby „lépe“ odpo­ví­da­la sou­čas­né­mu celo­spo­le­čen­ské­mu vní­má­ní „moder­ní­ho“ nábo­žen­ství, je pří­tom­na ve vět­ši­ně archi­tek­to­nic­kých novo­tva­rů západ­ních křes­ťan­ských církví. Výraz­ný odliv věří­cích, patr­ný v posled­ních dvou dese­ti­le­tích a posti­hu­jí­cí napros­tou vět­ši­nu deno­mi­na­cí, pode­pře­ný ros­tou­cím zájmem o ezo­te­ric­ké a mystic­ké vědy či východ­ní nau­ky, nahra­zu­je sta­tut seku­la­ri­zo­va­né ate­is­tic­ké spo­leč­nos­ti tzv. novo­do­bým pohan­stvím. Reduk­ce sakrál­ní­ho pro­sto­ru do podo­by raci­o­nál­ní­ho pro­voz­ní­ho čle­ně­ní, odpo­ví­da­jí­cí­ho sou­čas­né­mu chá­pá­ní litur­gie spo­lu s jed­no­du­chou, prvo­plá­no­vou sym­bo­li­kou sice umož­ni­la vznik eku­me­nic­ké­ho pro­sto­ru, kte­rý je mož­no vyu­ží­vat napříč křes­ťan­ský­mi církve­mi, avšak nedo­ká­za­la napl­nit při­ro­ze­nou potře­bu lid­ské duše.

Říká se, že navrh­nout kos­tel je jeden z nej­vět­ších úko­lů archi­tek­ta. Snad jeho cílem. Nad­ča­so­vost sakrál­ních sta­veb a jejich schop­nost uka­zo­vat na pod­sta­tu je však zce­la pře­kry­ta zápla­vou komerč­ních, byto­vých či admi­nis­tra­tiv­ních sta­veb v rych­lé obmě­ně v rám­ci jed­né gene­ra­ce. Kos­te­ly jako zrca­dla spo­leč­nos­ti tak pře­jí­ma­jí úlo­hu oka­mži­té­ho uspo­ko­jo­vá­ní potřeb bez hlub­ší­ho vní­má­ní sou­vis­los­ti či časo­vé­ho směřování.

auto­ři: Marek, Mléč­ka, Jemelka