Nová hala sudových vín (v realizaci)

S vývo­jem výro­by vína a zvět­šo­vá­ním její kapa­ci­ty vzni­ká ve fir­mě záko­ni­tě i potře­ba nových skla­do­va­cích pro­stor na téměř finál­ní pro­dukt. Jde o víno urče­né na leže­ní v sudech než uzra­je jeho čas a kva­li­ta a bude pře­pra­ve­no víno­vo­dem na lah­vo­vá­ní. Nejed­ná se tedy o kla­sic­kou uni­ver­zál­ní skla­do­va­cí halu na coko­li, jde pře­de­vším o napl­ně­ní zadá­ní vytvo­řit kva­lit­ní vnitř­ní pro­stře­dí pro leže­ní vína ve vel­ko­ka­pa­cit­ních sudech téměř jako v kla­sic­kém sklepě. 

Fir­ma vyu­ží­vá pro leže­ní vína vlast­ní skle­py a pro­na­ja­té pro­sto­ry napří­klad ve val­tic­kém zámec­kém skle­pě nebo v neda­le­kém Rakous­ku. Po inves­ti­cích do před­pro­sto­ru závo­du, kde vznik­ly pro­sto­ry pod­ni­ko­vé pro­dej­ny a boha­tých skle­pů urče­ných pro zákaz­ní­ky a veřej­nost, je nyní pozor­nost a chys­ta­ná sta­veb­ní akti­vi­ta upře­na opět na výrob­ní pro­ces. Filo­so­fie tvo­ře­ní obra­zu fir­my pro veřej­nost a prá­ce se zákaz­ní­ky se ale pro­mí­tá i do těch­to nově navr­ho­va­ných výrob­ních pro­stor. Veřej­nost je vta­ho­vá­na do pří­bě­hu zro­du vína a sdí­le­ním výrob­ních „tajem­ství“ v rám­ci říze­ných pro­hlí­dek výrob­ních pro­stor závo­du zís­ká­vá zce­la jiný vztah k pro­duk­tům z Châ­te­au Valtice. 

Vní­má­me ten­to způ­sob pre­zen­ta­ce fir­my vel­mi inten­ziv­ně a pozi­tiv­ně, pro­to jsme navrh­ly zapo­jit k této chys­ta­né inves­ti­ci i jaký­si bonus pro dal­ší mož­né zpří­stup­ně­ní a pro­stup­nost pro­vo­zů a při­řa­di­li jsme k hale komu­ni­kač­ní pro­stor scho­diš­tě s výta­hem. Jed­ná se o vál­co­vé těle­so s vnitř­ním toči­tým scho­diš­těm obtá­če­jí­cím tubus výta­hu. Scho­diš­tě jedi­neč­ným způ­so­bem pro­po­ju­je zla­té srd­ce pod­ni­ku – Kří­žo­vý sklep z roku 1640, nově navr­ho­va­nou halu, míst­nost gale­rie s mož­nos­tí prů­hle­dů do haly a vrch kop­ce nad his­to­ric­kým skle­pem. Na vrcho­lu kon­čí vzduš­ným kru­ho­vým altá­nem, kte­rý zhlí­ží na celý závod a měs­to Valtice. 

Do budouc­na zde má vznik­nou i pen­zi­on, aby šká­la slu­žeb pro návštěv­ní­ky nabí­ze­ných tím­to moder­ním vinař­stvím s tra­di­cí, jakým VS Val­ti­ce beze­spo­ru jsou, byla kom­plet­ní. Scho­diš­tě je uva­žo­vá­no v podob­ném pro­ve­de­ní a duchu, jako je již rea­li­zo­va­né scho­diš­tě s výta­hem v pod­ni­ko­vé pro­dej­ně pro­po­ju­jí­cí nad­zem­ní a pod­zem­ní část tzv. Vinař­ské stodo­ly. Návštěv­ní­ci tak budou vní­mat tyto obdob­né komu­ni­kač­ní body jako jed­no­tí­cí prvek a myš­len­ko­vé pro­po­je­ní celé filo­so­fie zpří­stup­ňo­vá­ní výrob­ní­ho závo­du. Vnitř­ní pro­stor haly je navr­žen jako troj­lod­ní s výraz­ný­mi prv­ky vnitř­ních cihel­ných arkád, jejichž ryt­mus oblou­ků vyrůs­tá z mohut­ných pod­půr­ných pilí­řů. Oblou­ky arkád nesou beto­no­vé trám­ce, kte­ré jsou polo­že­ny napříč stav­bou. Vrcho­lu arkád se dotý­ka­jí téměř jen bodo­vě a tak vzni­ká efekt vzduš­nos­ti celé­ho vnitř­ní­ho pro­sto­ru. Trám­ce jsou v návr­hu spřa­že­ny se strop­ní deskou, kte­rá nese izo­lač­ní vrst­vy a rela­tiv­ně mohut­nou masu zeminy. 

Zemi­na je klí­čo­vá pro vnitř­ní pro­stře­dí v hale. Nejen ta na stře­še haly, ale i ta zno­vu při­hr­nu­tá k její­mu obvo­do­vé­mu zdi­vu. Objekt je vlo­žen mezi dvě stá­va­jí­cí haly a čás­teč­ně zako­pán v seve­ro­zá­pad­ní stra­ně návr­ší nad kří­žo­vým skle­pem. Z hle­dis­ka tepel­né izo­la­ce objek­tu a ochra­ny před pře­hří­vá­ním je to v rám­ci výrob­ní­ho are­á­lu ide­ál­ní polo­ha. Hala svou krat­ší stě­nou při­lé­há k tan­ko­vé hale vybu­do­va­né obdob­nou tech­no­lo­gií v podob­né polo­ze vůči svě­to­vým stra­nám a vlo­že­ní do masy návr­ší. Její vnitř­ní kli­ma uka­zu­je, že je to správ­ná ces­ta jak vybu­do­vat poža­do­va­ný­pro­stor s nená­roč­nou tech­no­lo­gií pro udr­že­ní vnitř­ní sní­že­né tep­lo­ty pro­stře­dí. Před­mě­tem dal­ších stup­ňů doku­men­ta­ce bude řeše­ní odvě­trá­ní, pří­pad­ně zvlh­čo­vá­ní vzdu­chu pro zajiš­tě­ní opti­mál­ní­ho pro­stře­dí pro dře­vě­né sudy na víno. Skla­do­va­cí kapa­ci­ta je při­bliž­ně 1 050 000 lit­rů vína ve vel­ko­ka­pa­cit­ních sudech (objem jed­no­ho cca 5.000 lit­rů, cel­kem 210 sudů) a 115 200 lit­rů v sudech bari­ko­vých (objem jed­no­ho cca 600 lit­rů, cel­kem 192 sudů).

auto­ři: Marek, Mléčka