Řešené území se nachází při západním okraji obce v mírném severním svahu přímo vstříc velkolepému panoramatu lulečského kostela sv. Martina. Přístupná je po pozemcích stavebníka podél místní vodoteče Luštínek ze zpevněné pozemní komunikace. Parcela se nachází v zastavěném území obce na rozvojových plochách bydlení venkovského typu.

Základním východiskem pro návrh rodinného domu manželů Ryšávkových se stal místní kontext tradiční zástavby v charakteristických podélných proporcích. Terénní konfigurace spolu s velkorysým stavebním programem rozčlenila objekt do tří vzájemně propojených hmot venkovských stavení s červenou sedlovou střechou. Nástupní objekt krytého parkování s dílnou propojuje společné bydlení dvou generací do jednoho organického celku.

Tradiční umístění objektu po vrstevnici využívá výškového rozdílu parcely k maximálnímu zapojení do charakteristické místní situace. Byt prarodičů spolu s garážemi je na úrovni 1PP propojen se suterénem bytu dětí. Byt dětí je dále rozčleněn do dvou provázaných objemů, část severní - bližší přístupové cestě - je věnována společenským prostorům domácnosti, soukromé prostory jednotlivých členů jsou situovány jižně v navazujícím objemu směrem do privátní zahrady. Hygienické a technické provozy jsou situovány do středu dispozice. Vzájemná pozice jednotlivých částí objektu umožňuje bohaté prosvětlení a proslunění v průběhu celého roku s ohledem na minimalizaci přehřívání v letních měsících exteriérovými stínícími prvky.

Realizace objektu umožňuje využití tradičních stavebních technologií a postupů v maximálním možném rozsahu. Navržené rozpony spolu s s jednopodlažně členěným objemem vč. založení na základových pasech umožňuje snadné provádění objektu s pozitivním dopadem na kvalitu provádění i rozpočet.

Založení vč. spodní stavby je uvažováno z vodostavebného betonu, obvodové zdivo horní stavby z tepelně izolačních cihelných bloků tl. 500mm. Vnitřní dělící konstrukce jsou rovněž uvažovány z keramického střepu. Krovová soustava vč. nosné konstrukce stropu je hambálková, podkrovní prostor je využíván jako technologické zázemí pro solární ohřev, popř. fotovoltaické technologie. Vnitřní omítky jsou kombinací jednovrstvých sádrových omítek s prvky vestavného interiéru. Vnější omítky jsou strukturované, stříkané, v základní bílé barevnosti. Průběžná horizontální římsa je tvořena pískovcovým obkladem v rytmizující skladbě, konkrétní kladečský plán bude upřesněn později. Střešní krytina je tvořena keramickou pálenou taškou v přírodním cihelném odstínu vč. doplňků, klempířské prvky budou provedeny v mědi. Veškeré materiály, barevnosti i technologické postupy budou upřesněny v dalších stupních dokumentace, popř. na základě vzorkování předloženého zhotovitelem stavby.autoři: Marek, Mléčka