Dům na pomezí

Rodinný dům je situován při západním okraji města Olomouce na mírném k centru orientovaném svahu Tabulového vrchu. V místě bývalého kravína a přilehlých parcel je zamýšlena výstavba rozsáhlého obytného souboru rodinných a bytových domů. Řešená parcela se nachází při samotném jeho okraji na pomyslném pomezí Starého Neředína a nově uvažované zástavby. Svou téměř ideální severojižní orientaci a specifickou terénní profilací, formovanou částečně zpevněnou komunikací Úvoz, vytváří půvabnou situaci zamýšlené novostavbě.

Architektonický návrh objektu reflektuje podmínky a regulativa obsažené v závazné územní studii /uliční čára, plocha určená k zastavění, orientace hřebene, sklon sedlové střechy, zpevněné plochy pro parkování atp./, svou podstatou však hluboce vrůstá do charakteristické zástavby tradiční hanácké architektury, dosud výrazně patrné ve stávající struktuře i konkrétním tvarosloví Starého Neředína. Nadčasová elegance jednoduché dvoupodlažní hmoty, od počátku orientované delší stranou ke komunikaci, ostře kontrastuje s formální prostorovou opulentností v lokalitě přítomné a obecnému vkusu poplatné výstavbě pyramidových bytovek etc., které vlastní vyprázdněnost zakrývají pouťovou atrakcí dráždivě vrstvených objemů. Uvedený výraz se bohužel stal v mnohem pro okolí lokality typickým a s časovým odstupem méně než jedné dekády je stále patrnější nadčasová nezpochybnitelná a pevně daná sebejistota původní zástavby nad vyprázdněnou architektonickou bižuterií formálních developerských řešení.

Jasná určenost původního hanáckého domu vůči společnému prostoru i měkkost, s jakou se vpíjí do okolní krajiny dává novostavbě Balcárkových elegantní nadčasový ( a přitom bytostně současný) výraz reálného skutečného domova, plně zůročujícího výhod dané parcely i bezprostřední blízkosti nevelké intimní zahrady.

Přízemí navrhovaného objektu je věnováno každodennímu rodinnému spolužití s důrazem na vzájemné setkávání při zachování potřebného soukromí. Vzdušnost hlavního obytného prostoru spolu s nezbytným pocitem domova je podtržena trámovým fošinkovým stropem, který ve svém jasném směřování připojuje prostor zahrady jako další každodenní obytnou místnost.

Prostory v patře jsou určeny soukromým místnostem jednotlivých členů rodiny.

Rodinný dům jako prostor důvěry, úcty a vzájemné blízkosti.

autoři: Marek, Mléčka